postheadericon Pi­ja­ni ša­ran sa pan­če­tom

pijani_saran_sa_pancetom_927947946

 

Gotovu ribu možete da ukrasite ko­lu­to­vi­ma li­mu­na i sve­žim za­čin­skim bi­ljem.

 

Potrebno je:

  1. Ša­ran te­ži­ne oko 1,2 kg
  2. 7-8 šni­ta tan­ko na­se­če­ne pan­če­te
  3. 4 gla­vi­ce cr­nog lu­ka
  4. so
  5. ulje
  6. 2 dl be­log vi­na
  7. maj­či­na du­ši­ca
  8. par gran­či­ca sve­žeg ru­zma­ri­na
  9. ka­par
  10. li­mun

Priprema

Ša­ra­na oči­sti­ti, opra­ti i raz­re­za­ti na par me­sta. Is­tr­lja­ti ga so­lju, a u sto­mak sta­vi­ti dve gran­či­ce ru­zma­ri­na, po­la ka­ši­či­ce maj­či­ne du­ši­ce i 5-6 ka­pa­ra. Za­tim ga oba­vi­ti šni­ta­ma pan­če­te.

Ve­ći pleh ob­lo­ži­ti alu-fo­li­jom, do­bro je na­u­lji­ti pa slo­ži­ti cr­ni luk se­čen na re­bar­ca. Pre­ko sta­vi­ti ša­ra­na sa sla­ni­nom, sve za­li­ti vi­nom, pleh za­tvo­ri­ti alu-fo­li­jom i sta­vi­ti u pret­hod­no za­gre­ja­nu rer­nu na 220 ۫C da se pe­če. Nakon desetak minuta smanjiti temperaturu na 180 ۫C i nastaviti sa pečenjem, a na­kon če­tr­de­se­tak mi­nu­ta, fo­li­ju ski­nu­ti da se ri­ba za­pe­če. Gotovu ri­bu pa­žlji­vo pre­me­sti­ti na oval i ukra­si­ti.

Izvor: Yumama

Komentari

Leave a Reply

eXTReMe Tracker